top of page

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นภาษีผ่านระบบ e-file ส่งให้ IRS รวดเร็วและปลอดภัย

logo-irs-efile.png
IRS Certifying Acceptance Agent.png

สมัครขอเลข ITIN (กรอกฟอร์ม W-7 และเรารับรอง Passport)

ไม่ต้องส่ง Passport ไปที่ IRS ในการพิจารณาและเราติดตามเคสให้คุณ

ค่าบริการ $300

สมาชิกของ ASTPS ซึ่งมีความชำนาญในการเป็นตัวแทนผู้เสียภาษีเจรจากับ IRS และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานสูงสุด

1040 สำหรับคนอเมริกัน/กรีนการ์ด

W-2, 1099-MISC, 1099-NEC ค่าบริการ $200

 

ค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่แต่กับละเคส ดังนี้

 • กองทุนเกษียณ IRA or ROTH 

 • ขอยกเว้นประกันสุขภาพ

 • การคำนวณภาษี ขั้นต่ำ (Alternative Minimum Tax)

 • การประเมินภาษีที่ต้องจ่ายในปีถัดไป

 • เงินเกษียณ และ เงินประกันสังคม

 • ดอกเบี้ยและเงินปันผล

 • การลดหย่อนภาษีของลูกและผู้ที่ต้องดูแล

 • ยื่นภาษีย้อนหลัง 3 ปี

 • ยื่นแบบรายงาน FBAR สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินต่างประเทศย้อนหลัง 6 ปี

 • ค่าจ้าง หรือ เงินเดือนจากต่างประเทศ

 • ยกเว้นรายได้จากต่างประเทศ แบบฟอร์ม 2555

 • เครดิตภาษีจากต่างชาติ แบบฟอร์ม 1116

 • เตรียมเอกสารสำหรับ IRS Audit ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

 • ตัวแทนผู้เสียภาษีในการเจรจากับ IRS

1040-NR สำหรับคนต่างชาติ/เลข ITIN

W-2, 1099-MISC, 1099-NEC ค่าบริการ $300

 

ค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่แต่กับละเคส ดังนี้

 • สนธิสัญญาระหว่างประเทศ สำหรับ Youtuber, นักแสดง, ค่าลิขสิทธิ์ และอื่นๆ

 • การคำนวณภาษี ขั้นต่ำ (Alternative Minimum Tax)

 • การประเมินภาษีที่ต้องจ่ายในปีถัดไป

 • ดอกเบี้ยและเงินปันผล

 • การลดหย่อนภาษีของลูกและผู้ที่ต้องดูแล

 • ยื่นภาษีย้อนหลัง 3 ปี

 • ยื่นแบบรายงาน FBAR สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินต่างประเทศย้อนหลัง 6 ปี

 • ค่าจ้าง หรือ เงินเดือนจากต่างประเทศ

 • ยกเว้นรายได้จากต่างประเทศ แบบฟอร์ม 2555

 • เครดิตภาษีจากต่างชาติ แบบฟอร์ม 1116

 • เตรียมเอกสารสำหรับ IRS Audit ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

 • ตัวแทนผู้เสียภาษีในการเจรจากับ IRS