top of page
logo-irs-efile.png

แก้ไขปัญหาทางภาษี
ตัวแทนเจรจากับ IRS และ State โดยหาทางออกที่ดีที่สุด

ASTPS logo blue.png

สมาชิกของ ASTPS ซึ่งมีความชำนาญในการเป็นตัวแทนผู้เสียภาษีเจรจากับ IRS และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานสูงสุด

ตรวจสอบบัญชี (Audit)

ถ้าคุณไดัรับจดหมายจาก IRS หรือ State ในการขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือ เอกสารอื่นๆ หรือ ในจดหมายมีข้อความ "Audit" อยู่ คุณควรดำเนินการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีทันที เพื่อให้สามารถตอบและเจรจากับ IRS หรือ State ได้ดีที่สุด ค่าบริการเริ่มต้น $5,000

 • Notice CP 2000

 • Form 4564, 4549

 • ERC Audit Letter

 • Letter 566, 3572, 3573

ไม่ยื่นภาษี (Non-filer)

ถ้าคุณไดัรับจดหมายจาก IRS หรือ State ว่า ไม่รับการยื่นภาษีจากคุณ หรือ คุณไม่เคยยื่นภาษีเลย แล้วต้องการยื่นภาษีให้ถูกต้อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่ไม่ยื่น คุณควรดำเนินการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีทันที เพื่อให้สามารถตอบและเจรจากับ IRS หรือ State ได้ดีที่สุด ค่าบริการเริ่มต้น $3,500

 • Notice CP 59, CP 63, CP 259

 • Notice CP 515, CP 516, CP 518

 • Notice CP 2566, CP 3219N

ยึดทรัพย์ (Levy)

ถ้าคุณไดัรับจดหมายจาก IRS หรือ State เกี่ยวกับยอดหนี้ค้างจ่าย ที่ต้องจ่ายทันที ไม่งั้นจะทำการยึดทรัพย์ คุณควรดำเนินการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีทันที เพื่อให้สามารถตอบและเจรจากับ IRS หรือ State ได้ดีที่สุด ค่าบริการเริ่มต้น $5,000

 • Form 668-A

 • Letter 1058

หลักประกันทรัพย์ (Lien)

ถ้าคุณไดัรับจดหมายจาก IRS หรือ State เกี่ยวกับยอดหนี้ค้างจ่าย ที่ต้องจ่ายทันที ไม่งั้นจะทำการใช้ทรัพย์ของคุณมาเป็นหลักประกัน หรือ ค้ำประกันหนี้ คุณควรดำเนินการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีทันที เพื่อให้สามารถตอบและเจรจากับ IRS หรือ State ได้ดีที่สุด ค่าบริการเริ่มต้น $4,000

 • Notice CP 501, 503, 504

 • Notice CP 90

 • Letter 11

ค่าปรับ

ถ้าคุณไดัรับจดหมายจาก IRS หรือ State หลังจากยื่นภาษีไปแล้ว มีค่าปรับจำนวนมาก คุณควรดำเนินการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีทันที เพื่อให้สามารถตอบและเจรจากับ IRS หรือ State ได้ดีที่สุด ค่าบริการเริ่มต้น $3,500

 • Form 1040, 1120, 1120-S, 1065

 • Form 940, 941

หักเงินเดือน

ถ้าคุณไดัรับจดหมายจาก IRS หรือ State ยอดหนี้ค้างจ่าย และกำลังดำเนินการหักยอดหนี้จากเงินเดือน คุณควรดำเนินการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีทันที เพื่อให้สามารถตอบและเจรจากับ IRS หรือ State ได้ดีที่สุด ค่าบริการเริ่มต้น $3,500

แนวทางในการแก้ไขปัญหาภาษี

แบ่งจ่ายเงิน

เป็นวิธีการที่ IRS หรือ State มักใช้ในการแก้ปัญหายอดหนี้ภาษีค้างจ่าย โดยให้ผู้เสียภาษีผ่อนจ่ายใน 5 เดือน หรือ 24 เดือน ขึ้นอยู่กับการเจรจาเงื่อนไขและภาระของผู้เสียภาษี

ต่อรองยอดหนี้

การต่อรองยอดหนี้ค้างจ่าย เพื่อจ่ายน้อยกว่ายอดหนี้ปัจจุบัน อาจเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับผู้เสียภาษีที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ และมีปัญหาด้านการเงิน

ขอยกเว้นค่าปรับ

การที่คุณยื่นภาษีกลับมาเป็นปัจจุบันแล้ว แต่ยังมีค่าปรับจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถจ่ายได้ หากคุณเข้าเกณฑ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการลดยอดค่าปรับ หรือ ยกเว้นค่าปรับได้

ขอปลดการยึดทรัพย์

การขอปลดการยึดทรัพย์ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ และเป็นเหตุที่จะทำให้จ่ายยอดหนี้ค้างจ่ายได้

ยื่นอุทธรณ์

ผู้เสียภาษีทุกคนมีสิทธ์ในการยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินจากเจ้าหน้า แล้วไปต่อสู้ในชั้นศาล โดยต้องยื่นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับจดหมายจาก IRS หรือ State เพื่อยังคงสิทธิ์ไว้ หากไม่ได้ยื่นภายในกำหนด ถือว่าคุณสละการใช้สิทธิ์ที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาล

ขอปลดคู่สมรสที่ไม่รู้เรื่อง

หากคุณจดทะเบียนสมรส และมีการหย่าร้าง แต่คู่สมรสมียอดหนี้ค้างจ่าย คุณสามารถขอยกเว้นยอดหนี้ได้ ตามเกณ์ หากคุณไม่รู้เรื่อง​เกี่ยวกับรายได้ หรือ การยื่นภาษีของคู่สมรส

bottom of page